top of page

노고산동 근린생활시설

위치 : 서울 마포구 노고산동

용도 :  근린생활시설

연면적 : 453.02㎡ (137.04평)

공사기간 : 2022.03 ~ 2023.05

설계 : N.E.E.D. 건축사사무소                                                          

노고산동 근린생활시설: 텍스트
노고산동 근린생활시설: 연구
1.jpg
노고산동 근린생활시설: 연구
2.jpg
노고산동 근린생활시설: 연구
2-1.jpg
노고산동 근린생활시설: 연구
2-2.jpg
노고산동 근린생활시설: 연구
2-3.jpg
노고산동 근린생활시설: 연구
2-4.jpg
노고산동 근린생활시설: 연구
2-5.jpg
노고산동 근린생활시설: 연구
2-6.jpg
노고산동 근린생활시설: 연구
3-1.jpg
노고산동 근린생활시설: 연구
3-2.jpg
노고산동 근린생활시설: 연구
3-4.jpg
노고산동 근린생활시설: 연구
3-3.jpg
노고산동 근린생활시설: 연구
5.jpg
노고산동 근린생활시설: 연구
5-1.jpg
노고산동 근린생활시설: 연구
6.jpg
노고산동 근린생활시설: 연구
bottom of page