top of page

YPP 파빌리온 신축공사

위치 : 경기도 양평시 지평면 옥현리

용도 :  제2종 근린생활시설(사무소)

연면적 : 514.89㎡ (155.75평)

공사기간 : 2022.11 ~ 2023.07

설계 : Ym studio & Mindmap                                             

KakaoTalk_20230918_114317414_20.jpg
KakaoTalk_20230918_114317414.jpg
KakaoTalk_20230918_114317414_01.jpg
KakaoTalk_20230918_114317414_02.jpg
KakaoTalk_20230918_114317414_03.jpg
KakaoTalk_20230918_114317414_04.jpg
KakaoTalk_20230918_114317414_06.jpg
KakaoTalk_20230918_114317414_05.jpg
KakaoTalk_20230918_114317414_10.jpg
KakaoTalk_20230918_114317414_11.jpg
KakaoTalk_20230918_114317414_13.jpg
KakaoTalk_20230918_114317414_17.jpg
KakaoTalk_20230918_114317414_24.jpg
KakaoTalk_20230918_114317414_25.jpg
KakaoTalk_20230918_114449493.jpg
KakaoTalk_20230918_114449493_03.jpg
KakaoTalk_20230918_114449493_11.jpg
KakaoTalk_20230918_114449493_13.jpg
KakaoTalk_20230918_114449493_08_edited.jpg
bottom of page